SCORER

RAW SCORE

IQ COUNTRY
Daming Gao 27 163,5 CHN