SCORER

RAW SCORE

IQ COUNTRY
Daming Gao 29 168 CHN